แบบอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติงานช่าง 400 ตรม. (แบบแยก) ไฟล์ CAD

  • 0 ตอบ
  • 228 อ่าน


แบบอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติงานช่าง 400 ตรม. (แบบแยก) ไฟล์ CAD ​โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำแบบอาคารสิ่งก่อสร้างของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบ AutoCAD file  ที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบ หรือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกหรือจ้างเอกชน เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกแบบ ในการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อไป
Download ไฟล์ .rar ขนาด 2MB