กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการมาสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 อัตรา

  • 0 ตอบ
  • 985 อ่าน
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการมาสังกัด
กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 อัตรา
คือ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-ชำนาญการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ.กำหนด
การรับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นหนังสือขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาของตนในหน่วยงานต้นสังกัดและให้หน่วยงานส่งเรื่องให้สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาการรับย้ายต่อไป
การรับโอนข้าราชการ
ให้ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นหนังสือขอโอนพร้อมแนบหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบแสดงความจำนง
สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ และสำเนาประวัติการรับราชการ เพื่อพิจารณาต่อไป
วิธีการคัดเลือก
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ในการทำงาน ทัศนคติ บุคลิกท่าที ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งจะนัดหมายโดยตรง และแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบเป็นการล่วงหน้า
หากผู้ประสงค์จะย้ายหรือโอนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งความจำนงตามรายละเอียดข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง
โทร.02-5908028, 089-9807886