ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

  • 0 ตอบ
  • 646 อ่าน


ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพิ่มเติม หมวด 7 ข้อ 14 งานยางพารา
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพิ่มเติม หมวด 7 ข้อ 14 งานยางพารา

1. มาตรฐานงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล ให้เป็นไปตาม มถ. 243 - 2561
2. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบพาราเคพซีล ให้เป็นไปตาม มถ. 243.1 - 2561
3. มาตรฐานวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ให้เป็นไปตาม มถ. 245 - 2561
4. มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ให้เป็นไปตาม มถ. 246 - 2561
DOWNLOAD