ให้ อปท.ใช้ระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน

  • 0 ตอบ
  • 778 อ่าน


ที่ กค 0405.3/ว386 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือไปยัง อปท. เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีใจความสำคัญคือ ให้ อปท.ใช้ระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

DOWNLOAD