กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

  • 0 ตอบ
  • 954 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กรมบัญชีกลางประกาศ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 17 รายการDOWNLOAD