ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

  • 0 ตอบ
  • 822 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
DOWNLOAD