(ว112)กองช่างของ อปท.ไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับรองจะสามารถจัดจ้างได้ไหม

  • 0 ตอบ
  • 19764 อ่าน
*

yotathai

  • นิ่งหลับ ขยับแดก
  • *****
  • 92
  • เจ้าชู้ หลายใจ นิสัยเลว
    • ดูรายละเอียด
    • โยธาไทยคำถาม : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 กําหนดให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่กองช่างของ อปท. ไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นผู้รับรองจะสามารถใช้แบบรูปรายการดังกล่าวดําเนินการจัดจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : งานจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพรบ.วิศวกรพ.ศ.2542 หาก อบต.ไม่มีผู้ออกแบบหรือรับรองแบบ ตามระเบียบฯข้อ 131 ให้ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อนก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็สามารถจ้างเอกชนออกแบบได้ตามระเบียบฯ ข้อ 132-160

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2018, 12:34:52 PM โดย yotathai »
หน้าตาไม่ดี แต่พี่ก็จน
https://www.facebook.com/yotathai