พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

  • 0 ตอบ
  • 633 อ่าน


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
วันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวมีทั้งสิ้น 87 มาตรา ซึ่งเหตุผลในการออกกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
DONWLOAD