บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 ต.ค.60

  • 1 ตอบ
  • 2300 อ่าน


บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560
ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โดยในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่กำหนดใน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการส าหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย อัตราค่าแรงงานต่อหน่วยสำหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ  ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางดำเนินการดังนี้

 (1)  หากรายการงานก่อสร้างนนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน  แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนนั้น ไว้  ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37  มาเป็นค่าแรงงาน   ส่วนจะคำนวณ จากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น  ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผ้มูีหน้าที่คำนวณราคากลาง ที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของ
แรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนนั้นๆ

(2)  สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ (1)   ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณ ราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น

(3)  ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวค่าแรงงาน ซึ่งได้ กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว  จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน   โดยมีข้อกำหนดให้ กระทรวงการคลัง (กรมบญัชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง  และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสมและสอดคล้อง ตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯ และ/หรือตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 
DOWNLOAD