การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ฉบับที่2

  • 0 ตอบ
  • 895 อ่าน


ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)DOWNLOAD