คู่มือ การคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุง 2560 โดย สำนักเครื่องจักรกล

  • 0 ตอบ
  • 1269 อ่าน


คู่มือ การคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุง 2560 โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
ปัจจุบันเครื่องจักรกลงานก่อสร้างที่ใช้กันอยู่ในสำนักเครื่องจักรกล และสำนักชลประทานต่างๆ มีอายุ
การใช้งานที่มาก และจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำงานตามภารกิจของ
โครงการต่างๆ ได้ตามต้องการ ดังนั้น คู่มือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลงาน
ก่อสร้าง สามารถนำไปเป็นแนวทางในการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกลได้DOWNLOAD