แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

  • 0 ตอบ
  • 758 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา




DOWNLOAD