การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง2560

  • 0 ตอบ
  • 921 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010459 ลงวันที่  14 มีนาคม 2561การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560DOWNLOAD