กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • 0 ตอบ
  • 681 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010723 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
DOWNLOAD