VDO การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP โดยกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

  • 0 ตอบ
  • 926 อ่าน


VDO การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 โดยกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


ที่มา VDO จาก youtube ช่อง ​จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ