แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128

  • 0 ตอบ
  • 307 อ่าน
*

Yotathai.com

  • *****
  • 278
  • +0/-0
    • ดูรายละเอียด


หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128DOWNLOAD