การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

  • 0 ตอบ
  • 759 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 เรื่อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปDOWNLOAD