ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง

  • 0 ตอบ
  • 934 อ่าน


ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติไดอย้ ่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง จํานวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ให้ดําเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
DOWNLOAD