หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

  • 0 ตอบ
  • 978 อ่าน


หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยสภาวิศวกร
​สําหรับการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการอบรมและทดสอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งนี้ทาง อนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ได้จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงหนังสือฯ ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความชํานาญในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านจรรยาบรรณ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทักษะ และด้าน ความปลอดภัย ขึ้นมา เพื่อร่วมกันทําการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการ อบรมให้มีรายละเอียดของเนื้อหา ที่มีความเหมาะสม กระชับและ ทันสมัย เพื่อความเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ความพร้อมฯ ทั้งในการอบรมและทดสอบความพร้อม และในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ และ คณะทํางานปรับปรุงหนังสือประกอบการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือประกอบการอบรมฯ เล่มนี้จะสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ เข้าอบรมฯ ได้สมดังความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่ได้ร่วมกันใช้ความรู้ ความสามารถในการปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์DOWNLOAD