แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  • 0 ตอบ
  • 395 อ่าน


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)DOWNLOAD