กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ความรู้งานช่าง / คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ วันนี้ เวลา 04:33:53 PM »คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ โดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
  • อาคารสถานที่
  • ห้องพักอาศัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ให้บริการ
  • การจัดการ
  • การบริการ


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

2คู่มือฝาย โดยฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17 กรมชลประทาน


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

3

มยผ.1918-62  มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

4การทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (BOQ แนบท้ายสัญญา) ตาม ว452 ลว 17 กันยายน 2562 บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

5มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Standard of Slope Stability Calculation for Safety in Landslide Risk Area) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

6คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง  งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง


สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ
และงานบำรุงรักษาทางหลวง โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
• บทที่ 1 บททั่วไป
เนื้อหาของบทนี้ จะเป็นการกล่าวแนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการเครื่องหมายควบคุม
การจราจรระหว่างงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง ประกอบด้วย
หลักการพื้นที่ การแบ่งลักษณะพื้นที่ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตาม
หลักวิศวกรรมจราจรการเบี่ยงป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละ
ประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 2 ป้ายจราจร ประกอบด้วย มาตรฐานและหลักการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง ทั้งป้ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ
• บทที่ 3 อุปกรณ์จราจร ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง
• บทที่ 4 การติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรบนทางหลวง
ประเภทต่าง ๆ
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

7คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง


สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 4 คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา
ทางหลวงพิเศษ โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 1 บททั่วไป จะเป็นการกล่าวแนะนำรายละเอียดทั่วไปของป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
ข้อกำหนดการใช้ป้ายจราจร การเลือกใช้และประเภทของป้ายจราจร รวมถึงมาตรฐาน
การออกแบบป้ายจราจร และรายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจร
• บทที่ 2 ป้ายจราจรสำหรับทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายชุด
สำหรับทางหลวงพิเศษ และป้ายแนะนำส าหรับทางหลวงพิเศษแบบเก็บค่าผ่านทาง
• บทที่ 3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง
• บทที่ 4 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 5 รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลและการบริการ
ส่วนที่ 2 เครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 6 บททั่วไปของการติดตั้งป้าย งานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบ ารุงรักษา จะเป็นการกล่าว
แนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างงานก่อสร้าง
บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วยหลักการพื้นที่ การแบ่งลักษณะพื้นที่
ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจรการเบี่ยง
ป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 7 ป้ายจราจร ประกอบด้วย มาตรฐานและหลักการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง ทั้งป้ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายแนะนำของทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 8 อุปกรณ์จราจร ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 9 การติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรบนทางหลวง
พิเศษประเภทต่าง ๆhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

8แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)​
​โดย ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดินhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก9

แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

10
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 07, 2019, 03:36:09 PM »
แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ​จัดทำโดย สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

หน้า: [1] 2 3 ... 10