แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathai.com

หน้า: [1] 2 3 ... 26
1


ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ​เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพาราดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 109 KB

2


คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 4 คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา
ทางหลวงพิเศษ โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 1 บททั่วไป จะเป็นการกล่าวแนะนำรายละเอียดทั่วไปของป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
ข้อกำหนดการใช้ป้ายจราจร การเลือกใช้และประเภทของป้ายจราจร รวมถึงมาตรฐาน
การออกแบบป้ายจราจร และรายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจร
• บทที่ 2 ป้ายจราจรสำหรับทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายชุด
สำหรับทางหลวงพิเศษ และป้ายแนะนำส าหรับทางหลวงพิเศษแบบเก็บค่าผ่านทาง
• บทที่ 3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง
• บทที่ 4 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 5 รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลและการบริการ
ส่วนที่ 2 เครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 6 บททั่วไปของการติดตั้งป้าย งานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบ ารุงรักษา จะเป็นการกล่าว
แนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างงานก่อสร้าง
บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วยหลักการพื้นที่ การแบ่งลักษณะพื้นที่
ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจรการเบี่ยง
ป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 7 ป้ายจราจร ประกอบด้วย มาตรฐานและหลักการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง ทั้งป้ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายแนะนำของทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 8 อุปกรณ์จราจร ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 9 การติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรบนทางหลวง
พิเศษประเภทต่าง ๆ
​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 196 หน้า ขนาด 21MB

3


เลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบ้าน ​โดย TPA news คบเด็กสร้างบ้าน​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 259KB

4​คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 1 มาตรฐานป้ายจราจร โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
• บทที่ 1 บททั่วไป เนื้อหาของบทนี้ จะเป็นการกล่าวแนะน าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่
จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 2 ป้ายบังคับ
• บทที่ 3 ป้ายเตือน
• บทที่ 4 ป้ายแนะนำทั่วไปส าหรับทางหลวงแผ่นดิน
• บทที่ 5 ป้ายแนะนำสำหรับทางหลวงมาตรฐานสูง
• บทที่ 6 ป้ายจราจรบนช่องทางเดินรถเฉพาะ
• บทที่ 7 ป้ายจราจรแสดงข้อมูลและการบริการ
• บทที่ 8 ป้ายแนะนำสถานที่และการท่องเที่ยว
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 221 หน้า ขนาด 16 MB

5


การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD)สําหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) โดย กรมทางหลวงชนบท
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 75 หน้า ขนาด 3 MB

6


บทความวิชาการ ปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง ​โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 8 หน้า ขนาด 288KB

7


แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง) โดย คณะกรรมการจัดตั้งและบริหาร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 61 หน้า ขนาด 5MB

8


การประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ​โดย คณะทำงานจัดการความรู้ กรมโยธาธิการและผังเมือง​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 13 หน้า ขนาด 647 KB

9


มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานคอนกรีต ​โดย ​กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 60 หน้า ขนาด 736 KB

10


มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง หินเรียงยาแนว ​โดย ​กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 26 หน้า ขนาด 401 KB

11


คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook) จัดทำโดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เขียนโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช
                 สาขาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดทำโดย  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 50 หน้า ขนาด 2MB

12


แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี "ท่อน้ำไทย" ​โดย THAI PIPE INDUSTRY CO.,LTD.ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 76 หน้า ขนาด  17 MB

13


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ​โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 134 หน้า ขนาด 66 MB

14​มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551ดูและDOWNLOAD ไฟล์.PDF จำนวน 72 หน้า ขนาด 6 MB

15


การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement Design) โดย ส่วนออกแบบและแนะนําโครงสร้างชั้นทาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
​ดูและDownload  ไฟล์ .pdf จำนวน 31 หน้า ขนาด 533KB

หน้า: [1] 2 3 ... 26