แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 4
1

ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วในราชกิจจานุเบกษ  เล่ม 136  ตอนที่ 30 ก  โดยกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปหรือวันที่ 13 มี.ค.นี้ เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

​สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุว่าโดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ดูและDwonload ไฟล์ .PDF จำนวน 31 หน้า ขนาด 271KB

➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" สอนโดยอาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง http://training.yotathai.com/building-law.html คลิก
0️9️7️9️1️9️1️0️0️1️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

2


ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 5)

​ดูและDwonload ไฟล์ .PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 72KB
➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

3


ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง Durability of Concrete Pavement/ Road โดย CPAC

​ดูและDwonload ไฟล์ .PDF จำนวน 85 หน้า ขนาด 3MB

➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


4


มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต  โดย ​สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน


ดูและDwonload ไฟล์ .PDF จำนวน 7 หน้า ขนาด 1 MB

➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

5


ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่ 20-22 ​มีนาคม 2562 จ.ขอนแก่น
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) ค่าลงทะเบียน 3,900- 4,500 บาท
สนใจอบรม  https://www.yotathai.com/training/sk-pb-64 <คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai <คลิก

#การใช้โปรแกรมSketchUP #SketchUpขอนแก่น #เขียนแบบ3Dขอนแก่น #โยธาไทย

6
ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK วันที่ 27-29 มี.ค.62 หาดใหญ่ จ.สงขลา
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)
 https://www.yotathai.com/training/conk-54-hdy <คลิกสมัคร
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก

#ราคากลาง #ค่าK #หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ #ราคากลางหาดใหญ่ #โยธาไทย

7
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่ 3-5 เม.ย.62 จ.ภูเก็ต
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) ค่าลงทะเบียน 3,900- 4,500 บาท
สนใจอบรม  http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
 Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai <คลิก

#การใช้โปรแกรมSketchUP #SketchUpภูเก็ต #เขียนแบบ3Dภูเก็ต #โยธาไทย

8


ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ SCG Experience กรุงเทพมหานคร
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) ค่าลงทะเบียน 4,000- 4,800 บาท
สนใจอบรม  https://www.yotathai.com/training/skpb-bkk-66 <คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai <คลิก

#การใช้โปรแกรมSketchUP #SketchUpกทม. #เขียนแบบ3Dกรุงเทพฯ #โยธาไทย

9
ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วันที่ 27-28 เม.ย.62 จ.ภูเก็ต
สอนโดย อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สนใจอบรม http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิกสมัคร
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

#กฎหมายควบคุมอาคารภูเก็ต #ควบคุมอาคารภูเก็ต #ควบคุมอาคารโยธาไทย

10
การแจ้ง สตง. กรณีราคาผู้รับจ้าง แตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป แจ้ง ให้สตง.ทราบ ไม่ใช่การรายงาน ไม่ใช่การชี้แจง


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

11
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:48:43 AM »


แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ จัดทำโดย สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.yotathai.com/plan/clarifier <คลิก


ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 8 หน้า ขนาด 5MB

สนใจอบรม โครงการ "การเขียนแบบก่อสร้าง 2D ด้วยโปรแกรม QCAD" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/qcad.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


12
ครุภัณฑ์จัดซื้อ ในงานก่อสร้าง คิดราคาสูง (คิด VAT ซ้ำซ้อน) ทำอย่างไร
https://goo.gl/1c8F6K <ดู VDO
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

13
ราชการเสียหาย คือ อะไร “หลักความรับผิดทางละเมิด”
https://goo.gl/Pm18us <ดู VDO
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

14


คู่มือปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ​โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 41 หน้า ขนาด 1 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

15


มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 100 หน้า ขนาด 4 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathaiหน้า: [1] 2 3 4