แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3
1
การแจ้ง สตง. กรณีราคาผู้รับจ้าง แตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป แจ้ง ให้สตง.ทราบ ไม่ใช่การรายงาน ไม่ใช่การชี้แจง


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

2
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:48:43 AM »


แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ จัดทำโดย สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.yotathai.com/plan/clarifier <คลิก


ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 8 หน้า ขนาด 5MB

สนใจอบรม โครงการ "การเขียนแบบก่อสร้าง 2D ด้วยโปรแกรม QCAD" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/qcad.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


3
ครุภัณฑ์จัดซื้อ ในงานก่อสร้าง คิดราคาสูง (คิด VAT ซ้ำซ้อน) ทำอย่างไร
https://goo.gl/1c8F6K <ดู VDO
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

4
ราชการเสียหาย คือ อะไร “หลักความรับผิดทางละเมิด”
https://goo.gl/Pm18us <ดู VDO
สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

5


คู่มือปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ​โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 41 หน้า ขนาด 1 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

6


มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 100 หน้า ขนาด 4 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai7


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

8
ราคากลางแต่ละหลักเกณฑ์ ไม่ได้ต่างกันแค่ Factor F แต่ต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นถอดแบบ ราคา/แหล่งวัสดุ ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร จนถึงการเลือกใช้ตาราง Factor F ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ ก็ต่างกัน

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


9


แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ
https://www.yotathai.com/yotanews/forms-building-control <คลิก


สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย 
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

10


ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 25 หน้า ขนาด 2MB

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"
http://training.yotathai.com/building-law.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

11


คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 92 หน้า ขนาด 11MB

12
รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
https://www.yotathai.com/yotanews/buildinglaw-2545-2559 <DOWNLOAD

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545-2559 รวมท้้งหมด 9 เล่ม  ด้วยกัน ดังนี้

เล่มที่ 1-7 เป็นเป็นหนังสือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวมรวมการตอบปัญหา ข้อหารือ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไว้ รวม 7 เล่ม ตั้งแต่ ปี 2545 - 2555 ซึ่ง หนังสืออาจจะมีมากกว่านี้ ที่เอามานำเสนอเป็นเฉพาะส่วนที่โยธาไทยรวมรวบได้

เล่นที่ 8 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่นที่ 9 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2558 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่มที่ 10 เป็นหนังสือ รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) รวมรวมโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า

ทางโยธาไทยได้รวบรวมและ เผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารให้ถูกต้องสำหรับประชาชน ส่วนราชการ และ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

13


รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) รวบรวมโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้าดูและDownload  link หลัก ไฟล์ .pdf จำนวน 827หน้า ขนาด 259 MB
ดูและDownload  link สำรอง ไฟล์ .pdf จำนวน 827 หน้า ขนาด 259 MB

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

14


คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 54 หน้า ขนาด 1MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

15
แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 11 หน้า ขนาด 7 MB

สนใจอบรม เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้างกับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/sketchup คลิก  0️97-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก


หน้า: [1] 2 3