เว็บบอร์ดโยธาไทย

ห้องสมุด => ความรู้งานช่าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Yotathai.com ที่ เมษายน 10, 2019, 04:09:18 PM

หัวข้อ: คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
เริ่มหัวข้อโดย: Yotathai.com ที่ เมษายน 10, 2019, 04:09:18 PM
(https://www.yotathai.com/uploads/2/8/0/3/28039899/1399559120_orig.jpg)

คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 4 คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา
ทางหลวงพิเศษ โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 1 บททั่วไป จะเป็นการกล่าวแนะนำรายละเอียดทั่วไปของป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
ข้อกำหนดการใช้ป้ายจราจร การเลือกใช้และประเภทของป้ายจราจร รวมถึงมาตรฐาน
การออกแบบป้ายจราจร และรายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจร
• บทที่ 2 ป้ายจราจรสำหรับทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายชุด
สำหรับทางหลวงพิเศษ และป้ายแนะนำส าหรับทางหลวงพิเศษแบบเก็บค่าผ่านทาง
• บทที่ 3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง
• บทที่ 4 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 5 รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลและการบริการ
ส่วนที่ 2 เครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 6 บททั่วไปของการติดตั้งป้าย งานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบ ารุงรักษา จะเป็นการกล่าว
แนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างงานก่อสร้าง
บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วยหลักการพื้นที่ การแบ่งลักษณะพื้นที่
ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจรการเบี่ยง
ป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 7 ป้ายจราจร ประกอบด้วย มาตรฐานและหลักการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง ทั้งป้ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายแนะนำของทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 8 อุปกรณ์จราจร ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 9 การติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรบนทางหลวง
พิเศษประเภทต่าง ๆ

(https://www.yotathai.com/uploads/2/8/0/3/28039899/manual4-1_orig.jpg)


​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 196 หน้า ขนาด 21MB (https://drive.google.com/file/d/1U9CbB9dIgSPFFtyUKgG6GtXG7cVXLY_A/view?usp=drive_open)