สมาชิก: 840  •  กระทู้: 782  •  หัวข้อ: 754

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ปี พ.ศ. 2549-2551) โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
ธันวาคม 04, 2019, 04:57:59 PM
แบบก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย (แบบพักแรม) ​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 04, 2019, 04:53:46 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดย Yotathaitraining (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
ธันวาคม 04, 2019, 04:48:37 PM
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:36:34 PM
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:33:33 PM
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:28:46 PM
รู้เรื่องบ้าน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 09:15:27 AM
แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 03, 2019, 02:18:40 PM
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. โดย Yotathaitraining (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
ธันวาคม 03, 2019, 02:14:04 PM
คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 03, 2019, 02:04:24 PM
ค่าขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 03, 2019, 09:23:32 AM
ว533 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 03, 2019, 09:19:15 AM
คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 03, 2019, 09:11:17 AM
คู่มือการจัดหาที่ดิน กรณีการเวนคืน โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 05:02:39 PM
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจวางหมุดหลักฐาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:59:38 PM
วิธีการตีเส้นห้ามแซง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:55:55 PM
การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:52:03 PM
แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:48:31 PM
18-20 ธ.ค.62 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D จ.อุดรธานี โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:58:17 PM
16-17 ธ.ค.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.ขอนแก่น โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:52:54 PM
11-13 ธ.ค.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.อุดรธานี โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:51:59 PM
2-4 ธ.ค.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.เชียงใหม่ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:50:19 PM
คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:40:45 PM
VDO วิศวกร/สถาปนิก ที่ผู้รับจ้าง ต้องจัดมาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:35:59 PM
ออกคุมงานก่อสร้าง 1 วัน หลายโครง มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนได้ทุกโครงการ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 28, 2019, 11:20:57 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ปี พ.ศ. 2549-2551) โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
ธันวาคม 04, 2019, 04:57:59 PM
แบบก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย (แบบพักแรม) ​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 04, 2019, 04:53:46 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดย Yotathaitraining (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
ธันวาคม 04, 2019, 04:48:37 PM
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:36:34 PM
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:33:33 PM
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 04:28:46 PM
รู้เรื่องบ้าน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 04, 2019, 09:15:27 AM
แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 03, 2019, 02:18:40 PM
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. โดย Yotathaitraining (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
ธันวาคม 03, 2019, 02:14:04 PM
คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 03, 2019, 02:04:24 PM
ค่าขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 03, 2019, 09:23:32 AM
ว533 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 03, 2019, 09:19:15 AM
คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 03, 2019, 09:11:17 AM
คู่มือการจัดหาที่ดิน กรณีการเวนคืน โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 05:02:39 PM
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจวางหมุดหลักฐาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:59:38 PM
วิธีการตีเส้นห้ามแซง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:55:55 PM
การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:52:03 PM
แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 02, 2019, 04:48:31 PM
18-20 ธ.ค.62 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D จ.อุดรธานี โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:58:17 PM
16-17 ธ.ค.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.ขอนแก่น โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:52:54 PM
11-13 ธ.ค.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.อุดรธานี โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:51:59 PM
2-4 ธ.ค.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.เชียงใหม่ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:50:19 PM
คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:40:45 PM
VDO วิศวกร/สถาปนิก ที่ผู้รับจ้าง ต้องจัดมาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 29, 2019, 03:35:59 PM
ออกคุมงานก่อสร้าง 1 วัน หลายโครง มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนได้ทุกโครงการ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 28, 2019, 11:20:57 AM

31 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 46. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)