สมาชิก: 867  •  กระทู้: 874  •  หัวข้อ: 846

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

การกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Floor Area Ratio FAR) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:56:04 PM
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:54:41 PM
กปภ.01-2558 มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:52:54 PM
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:50:59 PM
คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump (CPAC) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:48:58 PM
คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:47:20 PM
แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 26, 2019, 04:45:18 PM
การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 05:06:55 PM
เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 05:02:44 PM
หลักการสำรวจและทำแผนที่ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:58:46 PM
วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:56:40 PM
คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:54:18 PM
มยผ.8304-61 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 05:03:05 PM
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 05:01:09 PM
คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:58:48 PM
ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:56:08 PM
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:53:56 PM
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:51:47 PM
คู่มือกระบวนการขุดลอก โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 23, 2019, 05:17:27 PM
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:46:12 PM
ข้อหารือการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:43:49 PM
ข้อหารือการกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:41:10 PM
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 18, 2019, 04:29:34 PM
15-17 ม.ค.63 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.เชียงราย โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 17, 2019, 03:35:38 PM
13-15 ม.ค.63 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D จ.พิษณุโลก โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 17, 2019, 03:19:28 PM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

การกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Floor Area Ratio FAR) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:56:04 PM
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:54:41 PM
กปภ.01-2558 มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:52:54 PM
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:50:59 PM
คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump (CPAC) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:48:58 PM
คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 26, 2019, 04:47:20 PM
แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 26, 2019, 04:45:18 PM
การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 05:06:55 PM
เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 05:02:44 PM
หลักการสำรวจและทำแผนที่ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:58:46 PM
วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:56:40 PM
คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2019, 04:54:18 PM
มยผ.8304-61 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 05:03:05 PM
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 05:01:09 PM
คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:58:48 PM
ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:56:08 PM
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:53:56 PM
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 24, 2019, 04:51:47 PM
คู่มือกระบวนการขุดลอก โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 23, 2019, 05:17:27 PM
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:46:12 PM
ข้อหารือการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:43:49 PM
ข้อหารือการกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 20, 2019, 04:41:10 PM
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 18, 2019, 04:29:34 PM
15-17 ม.ค.63 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.เชียงราย โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 17, 2019, 03:35:38 PM
13-15 ม.ค.63 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D จ.พิษณุโลก โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 17, 2019, 03:19:28 PM

19 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 41. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)