ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีโอนพัสดุและการยืมพัสดุ

  • 0 ตอบ
  • 954 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีโอนพัสดุและการยืมพัสดุDOWNLOAD