การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ของ อปท.

  • 0 ตอบ
  • 1659 อ่าน


ที่ มท 0808.2/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
DOWNLOAD