การจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน

  • 0 ตอบ
  • 1057 อ่าน


ที่ กค (กวจ) 0405.2-023541 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ ฝ่ายกิจการพลเรือน เรื่อง แนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน
Download