e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ60

  • 0 ตอบ
  • 984 อ่าน


e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางDOWNLOAD