งานก่อสร้างจะต้อง ทําร่างขอบ เขตงาน (TOR) ด้วยหรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 4862 อ่าน
*

yotathai

  • นิ่งหลับ ขยับแดก
  • *****
  • 91
  • เจ้าชู้ หลายใจ นิสัยเลว
    • ดูรายละเอียด
    • โยธาไทย


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนดร่างขอบเขตงานของงาน
ไว้เฉพาะงานซื้อและงานจ้างทั่วไป สําหรับงานก่อสร้างกําหนดให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหากหน่วยงานของรัฐมีกองช่าง กองออกแบบ ก็สามารถมอบให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ได้ สําหรับหน่วยงานใดไม่มีกองช่าง กองออกแบบหน่วยงานอาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่มีกองช่าง กองออกแบบ หรือจะจ้างออกแบบตามหมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ก็ได้

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2018, 06:30:43 AM โดย yotathai »
หน้าตาไม่ดี แต่พี่ก็จน
https://www.facebook.com/yotathai