บทความ:อุทิศที่ดินให้ อบต.หรือเทศบาล หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา โดย เพชร โพสาราช

  • 1 ตอบ
  • 6293 อ่าน
*

yotathai

  • นิ่งหลับ ขยับแดก
  • *****
  • 91
  • เจ้าชู้ หลายใจ นิสัยเลว
    • ดูรายละเอียด
    • โยธาไทยอุทิศที่ดินให้ อบต.หรือเทศบาล หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา


..อุทิศที่ดิน(ยกให้/บริจาคให้) อบตหรือเทศบาล...หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา ครับ

...เหตุเกิด เพราะมีประชาชนไป ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ว่า..เทศบาล ทำถนน รุกล้ำท่ีดินของเค้า...
จังหวัดทำการสอบสวน ได้ความว่า เทศบาลได้รับการอุทิศจากเจ้าของที่ดินว่า ยินดีอุทิศให้ทำถนน(แต่เป็นการบอกกล่าวโดยวาจา) โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามหนังสือสั่งการของ...มหาดไทย
สุดท้าย เทศบาลต้องซื้อท่ีดินดังกล่าว และจังหวัด...ให้ดำเนินการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้อง....

มูลเหตุ เกิดเพราะ.....

(1) เจ้าหน้าท่ี หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของหมดไทย มท. 0804.3/ ว 1167 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
(2) ไม่ปฏิบัติตาม มติ คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสั่งการที่ นร 0505/ ว 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณี ที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้......ฯลฯ

*********โดยตามหนังสือสั่งการ ได้แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้*******

ข้อ 1 ให้ยึดเป็นหลักการสำคัญในการรับบริจาคที่ดิน....
ให้ทุกส่วนราชการถือปฎิบัติว่า : ในการรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน....หรือในราชการนั้น หากหน่วยงานราชการใด...
(1) ไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้แสดงความ จำนงค์จะยกที่ดินให้แก่ราชการ
(2) ส่วนราชการนั้นไม่ควรรับ (ไม่รับ) บริจาคที่ดินดังกล่าวนั้น เพราะว่า หากรับไว้แล้ว ทางราชการมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ผู้ยกให้ / บริจาค หรือทายาท อาจร้องขอคืนที่ดินนั้น

ข้อ ๒ แนวทางการจัดทำ เอกสารหลักฐาน ที่ราษฎรอุทิศที่ดินให้....โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณีมีผู้อุทิศ/บริจาคให้กับทางราชการ
ให้ทางเจ้าหน้าท่ี(หน่วยงาน) จัดทำ"หนังสือ "แสดงความประสงค์ โดยมีรายละเอียด/ข้อมูล ดังนี้
(1) ที่ดินท่ีอุทิศหรือบริจาค ต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของท่ีดิน มีกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น โดยชอบด้วยกฏหมาย
หากท่ีดินมีภาระผูกพัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน แจ้งผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ทราบก่อน...
(2) หากที่ดินอุทิศตั้งอยู่ในเขตท่ีดินของรัฐ..
ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีจะรับบริจาค ไปประสานกับส่วนราชการ ที่มีหน้าท่ีดูแลท่ีดินของรัฐ เพื่อเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ตรวจสอบว่า...ผู้ที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ได้ท่ีดินมาโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่....

(3) หากท่ีดินท่ีจะอุทิศ มีข้างเคียงติดกับที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการท่ีจะรับอุทิศ ประสานกับส่วนราชการที่มีหน้าท่ีดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฏหมาย เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐด้านที่มีข้างเคียงติดกับ ที่ดินท่ีจะรับอุทิศดังกล่าวให้ชัดเจนก่อน

(4) ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ(ท่ีจะรับบริจาค) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน เช่นสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลต่างๆ ท่ีอยู่บนดิน พร้อมแผนท่ีแสดงของเขตและเนื้องาน ให้เจ้าของที่ดิน..หรือผู้รักษาท่ีดินท่ีสาธารณะประโยชน์ ลงชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพระยาน
การจัดทำรายละเอียดท่ีดินอุทิศ ให้จัดทำเป็น 4 ชุด โดยให้เก็บไว้ท่ี หน่วยงานที่รับอุทิศ 1 ชุด เจ้าของที่ดิน 1 ชุด หรือหน่วนงานที่ดูแลที่ดินนั้นๆ 1 ชุด และสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ 1 ชุด
หากหน่วยงานของรัฐท่ีรับบริจาค และเจ้าของที่ดินท่ีอุทิศให้นั้น สามารถดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมรับโอนที่ดินที่ดิน กับสำนักงานท่ีดินในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วย.

เหล่านี้หละ คือ "ทางเดินให้สุดซอย" ดำเนินการตามขั้นตอน หรือแนวทางข้างต้น.....แล้วจักไม่มีปัญหาตามมา....ขอรับ

เพชร โพสาราช
1/2/2561

Download เอกสารประกอบ  บทความ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2018, 06:48:41 AM โดย yotathai »
หน้าตาไม่ดี แต่พี่ก็จน
https://www.facebook.com/yotathai