แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจของรัฐ

  • 0 ตอบ
  • 1075 อ่าน


ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
DOWNLOAD