กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา เรื่องสถานะของหน่วยงานรัฐ

  • 0 ตอบ
  • 808 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010695 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องสถานะของหน่วยงานรัฐ
DOWNLOAD