กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

  • 0 ตอบ
  • 848 อ่าน


ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/005273 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้างDOWNLOAD