กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือกรมสรรพสามิต เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 0 ตอบ
  • 724 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009860 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือกรมสรรพสามิต เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
DOWNLOAD