หนังสือหลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิดตาม

  • 0 ตอบ
  • 646 อ่าน


หนังสือหลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิดตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิขาการ สำนักงานศาลปกครอง
เนื้อหาประกอบด้วย
-ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น "ละเมิด"
-การกระทำละเมิด ในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง
-สิทธิเรียกค่าเสียหายของบุคคลภายนอก เมื่อเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
-หน่วยงานของรัฐเสียหาย หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน
-เงื่อนไขในการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง
-อื่นๆ


DOWNLOAD