อ.บ.ต.ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง

  • 0 ตอบ
  • 818 อ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
โดยจัดส่งเอกสารมายัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 33 หมู่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ทางโทรศัพท์ 088-269-6392 สำนักปลัด ในวัน เวลา ราชการ