งานก่อสร้างของอปท.และส่วนราชการ ต้องอยู่ภายใต้พรบ.ควบคุมอาคาร

  • 0 ตอบ
  • 219 อ่าน
งานก่อสร้าง ของ อปท.และส่วนราชการ ต้องอยู่ภายใต้พรบ.ควบคุมอาคาร แม้ รมต.มท จะมีอำนาจยกเว้นเงื่อนไขการปฏิบัติ เช่นไม่ต้องขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ต้องยื่นแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเป็นต้น แต่การยกเว้นผ่อนผันต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง และความ
ปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร การที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พยามแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่จะจัดทำแบบแปลน กรณีที่สิ่งก่อสร้างกฎหมายควบคุมอาคาร และ กฎหมายวิชาชีพกำหนดว่าต้องทำโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยการหาทางออกแบบผิดๆ เดินผิดทาง โดยการออก ว5994 มาบอกว่า งานก่อสร้างของ อปท.สามารถจัดทำแบบแปลนเองได้ โดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายวิชาชีพ ดูจากการอ้าง มาตรา 87 ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ถูกต้องแล้ว เพราะ มาตรา 87 เป็นเรื่องของการจ้างออกแบบ ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานของรัฐจัดทำแบบแปลนเอง
-------------
พรบ. ควบคุมอาคารและ พรบ.วิชาชีพ ให้ความสำคัญการ เรื่องความปลอดภัยของประชาชน ในการใช้งานสิ่งก่อสร้าง ถ้าเอกชนขออนุญาตก่อสร้างงานที่เข้ากฎหมายวิชาชีพ บัญญัติให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธการยื่นขออนุญาต ถ้าผู้ออกแบบ ไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาคารของรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะสร้างขึ้นมาเพื่อบริการประชาชน จึงจะละเลยหรือละเว้นเรื่องความปลอดภัยไม่ได้ ว5994 ข้อ 1 จึงเป็นเรื่องตรรกะวิบัติ ที่จะสร้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชนในภายหน้า ไม่อาจที่จะยอมให้นำไปปฏิบัติได้ตามตรรกะวิบัตินั้น
➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
0979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotatha