ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้สูตรคำนวณค่าKกรณีงานก่อสร้างทางมีส่วนผสมยางพารา

  • 0 ตอบ
  • 1061 อ่าน


ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ​เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพาราดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 109 KB