การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  • 0 ตอบ
  • 599 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลว 12 ตุลาคม 2560 แจ้ง เรื่องการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาDOWNLOAD