กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
โดย กรมชลประทาน

2

หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
โดย ​ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

3
การขุดลอกคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เครื่องจักรกลรถขุด
โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน4
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว467 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน


5
ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้างการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน ​
โดย กรมชลประทาน
6ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
โดย บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
7
ความรู้งานช่าง / คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ กันยายน 29, 2020, 03:47:37 PM »
คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
โดย กรีน เอ็มเพาเวอร์เมนท์ และ พลังไท
8
ความรู้งานช่าง / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ กันยายน 29, 2020, 01:34:38 PM »


พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน ​
โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย9คู่มือการปฏิบัติงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ในนิคมอุตสาหกรรม
โดย กองอนุญาตก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม10​แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ


หน้า: [1] 2 3 ... 10