แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 ... 15
1แบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดกลาง (Size M) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ขนาดกลาง (Size M) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • DOT5 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ธรรมชาติและพื้นถิ่น (Size M)
  • BOQ - DOT5 ศูนย์บริการ (Size M)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม
  • BOQ - DOT5 ศูนย์บริการ (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่
  • DOT5 ศูนย์บริการ (Size M) เสาเข็ม (Excel)
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก2กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน ​โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


3
คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง (ROAD MAINTENACE MANUAL) ​โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

4คู่มือระบบท่อส่งน้ำ โดย ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17 กรมชลประทานhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


5แบบก่อสร้างมาตรฐาน ร้านจำหน่ายสินค้า ขนาดกลาง (Size M) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบก่อสร้างมาตรฐาน ร้านจำหน่ายสินค้า ขนาดกลาง (Size M) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น ​ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล(Universal Design) จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย
  • แบบก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้า ธรรมชาติและพืื้นถิ่น (Size M)
  • ร้านจำหน่ายสินค้า (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม
  • ร้านจำหน่ายสินค้า (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่
  • ร้านจำหน่ายสินค้า (Size M) เสาเข็ม (Excel)
  • ร้านจำหน่ายสินค้า (Size M) ฐานแผ่ (Excel)http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


6


บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับ เดือนธันวาคม 2562 โดย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ


สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างขึ้นมา เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้มีความเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


7

คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 โดย กรมทางหลวง

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


8

คอนกรีตแบบไหน ? ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเวลาเท โดย CPAC


คอนกรีตแบบไหน ? ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเวลาเท โดย CPAC
เรียบเรียงโดย

นคร สังข์ทอง
ผจก.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ฯ
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


9
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2562 โดย ​กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

10คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด (WORK INSTRUCTION FOR UNDERPASS CONSTRUCTION) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ทางลอดผ่านใต้ทางแยกเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มพื้นผิวจราจรบริเวณจุดตัดทางแยกสัญญาณไฟจราจร ช่วยให้การบริหารจัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีหน้าที่เทียบเคียงกับสะพานลอยข้ามทางแยก แต่ทางลอดมีจุดเด่นด้านลดการบดบังทัศนียภาพ กรมทางหลวงได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองด้วยการออกแบบก่อสร้างทางลอดในหลายพื้นที่ด้วยกัน ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการก่อสร้างแตกต่างกันไป
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ก่อสร้างทางลอดที่ได้จัดทําขึ้นโดยสํานักก่อสร้างสะพานนี้ จึงเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่จะเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อันได้แก่เทคนิคความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน ถ่ายทอดต่อบุคลากรทั้งของกรมทางหลวง หน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย กรมทางหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอดนี้ จะช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาทางด้านเทคนิควิธีการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศชาติต่อไปhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


11เอกสารความรู้เรื่อง ​เครื่องทุ่นแรง แบบคานยื่นติดรอกโซ่ โดย กรมทางหลวง


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


12คู่มือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ​และการเลือกเครื่องสูบน้ํา และระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ชลประทาน สําหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดย กรมชลประทาน


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


13แบบเสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร ​โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


14
แบบมาตรฐานสถานีสูบน้ำแบบโรงสูบ จัดทำโดย สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


15แบบอาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


หน้า: [1] 2 3 ... 15