แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 ... 82
1

บ้านลอยน้ำในประเทศไทย จากวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย2
ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้

จัดทำโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3

คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน


4

มยผ. 1571-62 มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน


โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย5

มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


6

Anatomy โครงสร้างนั้นสำคัญไฉน ทำความรู้จักโครงสร้างบ้านก่อนตัดสินใจเลือก

โดย SCG

7

ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ
มยผ.1341-54 ถึง 1346-54 และ มยผ. 8213-54

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


8
แบบโรงคลุมอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ​แบบที่ 5 (สพส.03/53)

โดย กระทรวงพลังงาน9

แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ลบ.ม

โดย สํานักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล10
แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon

โดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


11
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยสำนักงานศาลปกครอง


12
การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy

โดย CPAC


13แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมรายละเอียดประมาณราคา ​

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง14
แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมรายละเอียดประมาณราคา

​โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง15
หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ อปท. นิวส์) อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

โดย ศาลปกครอง


หน้า: [1] 2 3 ... 82