แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - yotathai

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1คำถาม : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 กําหนดให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่กองช่างของ อปท. ไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นผู้รับรองจะสามารถใช้แบบรูปรายการดังกล่าวดําเนินการจัดจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : งานจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพรบ.วิศวกรพ.ศ.2542 หาก อบต.ไม่มีผู้ออกแบบหรือรับรองแบบ ตามระเบียบฯข้อ 131 ให้ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อนก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็สามารถจ้างเอกชนออกแบบได้ตามระเบียบฯ ข้อ 132-160

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive


2


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนดร่างขอบเขตงานของงาน
ไว้เฉพาะงานซื้อและงานจ้างทั่วไป สําหรับงานก่อสร้างกําหนดให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหากหน่วยงานของรัฐมีกองช่าง กองออกแบบ ก็สามารถมอบให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ได้ สําหรับหน่วยงานใดไม่มีกองช่าง กองออกแบบหน่วยงานอาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่มีกองช่าง กองออกแบบ หรือจะจ้างออกแบบตามหมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ก็ได้

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive


3

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
18-20 พ.ค. 61 เชียงใหม่  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/lyUz9dhyC3Q <Day1-1/4
https://youtu.be/L7GCU6wUZeo <Day1-2/4
https://youtu.be/X2ZrA8rsSUE <Day1-3/4
https://youtu.be/V5gw-OXocXY <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

4


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
14-16 พ.ค. 61 อยุธยา  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/l8jNBntlBHs <Day3-1/4
https://youtu.be/3vOGz_7chkM <Day3-2/4
https://youtu.be/GM1YgWkdLYc <Day3-3/4
https://youtu.be/l8jNBntlBHs <Day3-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/OEx2cgYQeG8 <Day2-1/4
https://youtu.be/IPfKQXRNcnI <Day2-2/4
https://youtu.be/LzyspmnLuI8 <Day2-3/4
https://youtu.be/gXfZq6vHK74 <Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/-EOYtqHIJwc <Day1-1/4
https://youtu.be/ez2I-gVFb3E <Day1-2/4
https://youtu.be/k7PbfKd1bzo <Day1-3/4
https://youtu.be/_Bp8cyap4dc <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก


5

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
14-16 พ.ค. 61 อยุธยา  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/-EOYtqHIJwc <Day1-1/4
https://youtu.be/ez2I-gVFb3E <Day1-2/4
https://youtu.be/k7PbfKd1bzo <Day1-3/4
https://youtu.be/_Bp8cyap4dc <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก
6VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
7-9 พ.ค. 61 นครราชสีมา สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/KcOwHoIkXbA <Day2-1/4
https://youtu.be/WMrvI8S90Pw <Day2-2/4
https://youtu.be/4hTANAqqu3I <Day2-3/4
https://youtu.be/OQpMATDUB1I <Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/Eby6clinxB4 <Day1-1/4
https://youtu.be/O7LnGT1CIm0 <Day1-2/4
https://youtu.be/vL9UYndnjlQ <Day1-3/4
https://youtu.be/Qo9dh1umOik <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

7
ประยุกต์จากข้อมูล Operating Cost งานทาง
ออกตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปี 50 ครับ
ซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติทราบ

https://yotathai.app.box.com/s/e2kozue6jgpsbk8m65do <Download8อุทิศที่ดินให้ อบต.หรือเทศบาล หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา


..อุทิศที่ดิน(ยกให้/บริจาคให้) อบตหรือเทศบาล...หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา ครับ

...เหตุเกิด เพราะมีประชาชนไป ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ว่า..เทศบาล ทำถนน รุกล้ำท่ีดินของเค้า...
จังหวัดทำการสอบสวน ได้ความว่า เทศบาลได้รับการอุทิศจากเจ้าของที่ดินว่า ยินดีอุทิศให้ทำถนน(แต่เป็นการบอกกล่าวโดยวาจา) โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามหนังสือสั่งการของ...มหาดไทย
สุดท้าย เทศบาลต้องซื้อท่ีดินดังกล่าว และจังหวัด...ให้ดำเนินการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้อง....

มูลเหตุ เกิดเพราะ.....

(1) เจ้าหน้าท่ี หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของหมดไทย มท. 0804.3/ ว 1167 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
(2) ไม่ปฏิบัติตาม มติ คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสั่งการที่ นร 0505/ ว 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณี ที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้......ฯลฯ

*********โดยตามหนังสือสั่งการ ได้แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้*******

ข้อ 1 ให้ยึดเป็นหลักการสำคัญในการรับบริจาคที่ดิน....
ให้ทุกส่วนราชการถือปฎิบัติว่า : ในการรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน....หรือในราชการนั้น หากหน่วยงานราชการใด...
(1) ไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้แสดงความ จำนงค์จะยกที่ดินให้แก่ราชการ
(2) ส่วนราชการนั้นไม่ควรรับ (ไม่รับ) บริจาคที่ดินดังกล่าวนั้น เพราะว่า หากรับไว้แล้ว ทางราชการมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ผู้ยกให้ / บริจาค หรือทายาท อาจร้องขอคืนที่ดินนั้น

ข้อ ๒ แนวทางการจัดทำ เอกสารหลักฐาน ที่ราษฎรอุทิศที่ดินให้....โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณีมีผู้อุทิศ/บริจาคให้กับทางราชการ
ให้ทางเจ้าหน้าท่ี(หน่วยงาน) จัดทำ"หนังสือ "แสดงความประสงค์ โดยมีรายละเอียด/ข้อมูล ดังนี้
(1) ที่ดินท่ีอุทิศหรือบริจาค ต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของท่ีดิน มีกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น โดยชอบด้วยกฏหมาย
หากท่ีดินมีภาระผูกพัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน แจ้งผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ทราบก่อน...
(2) หากที่ดินอุทิศตั้งอยู่ในเขตท่ีดินของรัฐ..
ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีจะรับบริจาค ไปประสานกับส่วนราชการ ที่มีหน้าท่ีดูแลท่ีดินของรัฐ เพื่อเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ตรวจสอบว่า...ผู้ที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ได้ท่ีดินมาโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่....

(3) หากท่ีดินท่ีจะอุทิศ มีข้างเคียงติดกับที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการท่ีจะรับอุทิศ ประสานกับส่วนราชการที่มีหน้าท่ีดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฏหมาย เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐด้านที่มีข้างเคียงติดกับ ที่ดินท่ีจะรับอุทิศดังกล่าวให้ชัดเจนก่อน

(4) ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ(ท่ีจะรับบริจาค) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน เช่นสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลต่างๆ ท่ีอยู่บนดิน พร้อมแผนท่ีแสดงของเขตและเนื้องาน ให้เจ้าของที่ดิน..หรือผู้รักษาท่ีดินท่ีสาธารณะประโยชน์ ลงชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพระยาน
การจัดทำรายละเอียดท่ีดินอุทิศ ให้จัดทำเป็น 4 ชุด โดยให้เก็บไว้ท่ี หน่วยงานที่รับอุทิศ 1 ชุด เจ้าของที่ดิน 1 ชุด หรือหน่วนงานที่ดูแลที่ดินนั้นๆ 1 ชุด และสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ 1 ชุด
หากหน่วยงานของรัฐท่ีรับบริจาค และเจ้าของที่ดินท่ีอุทิศให้นั้น สามารถดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมรับโอนที่ดินที่ดิน กับสำนักงานท่ีดินในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วย.

เหล่านี้หละ คือ "ทางเดินให้สุดซอย" ดำเนินการตามขั้นตอน หรือแนวทางข้างต้น.....แล้วจักไม่มีปัญหาตามมา....ขอรับ

เพชร โพสาราช
1/2/2561

Download เอกสารประกอบ  บทความ

9


ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
https://www.yotathai.com/yotanews/law-civil-engineering
➖➖➖➖➖➖
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
https://www.yotathai.com/yotanews/law-civil-engineering51
➖➖➖➖➖➖
กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
https://www.yotathai.com/yotanews/law-architect-2549
➖➖➖➖➖➖

10
สตง.ตอบคำถาม  การทำงานก่อสร้างก่อนเซ็นสัญญาไม่มีการควบคุมงานเบิกเงินไม่ได้คำถาม :
การทำงานเสร็จก่อนทำสัญญาจ้าง ในกรณีงานตกลงราคานายกสั่งผู้รับจ้างทำงานก่อนทำสัญญาจนงานแล้วเสร็จโดยช่างคุมงาไม่รับทราบช่างคุมงานต้องปฏิบัติ อย่างไรในเมื่องานแล้วเสร็จก่อนทำสัญญา

คำตอบ :
การดำเนินการดังกล่าวเท่ากับทำงานจ้างโดยไม่มีผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมงานตามสัญญาต่อไป และเมื่อไม่มีการควบคุมงาน  ก็ไม่อาจตรวจรับงานได้  และไม่อาจเบิกจ่ายเงินได้  เนื่องจากไม่เป็นตามระเบียบแบบแห่งราชการ

ที่มา : https://goo.gl/rv8WUt

11
VDO รวม 3 วันVDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
5-7 เมษายน 61 พัทยา สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
Facebook : SketchUp Click
➖➖➖➖➖➖
https://goo.gl/ZS3m4P <Day3-1/5
https://goo.gl/w9YYS9 <Day3-2/5
https://goo.gl/ZWPsGH <Day3-3/5
https://goo.gl/CwG3r6 <Day3-4/5
https://goo.gl/uZ8SWs <Day3-5/5
➖➖➖➖➖➖
https://goo.gl/SPFrvq <Day2-1/4
https://goo.gl/m53cbn <Day2-2/4
https://goo.gl/1ZCvQb <Day2-3/4
https://goo.gl/oCtqr1 <Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://goo.gl/Zpcjn9 <Day1-1/4
https://goo.gl/oCdkzW <Day1-2/4
https://goo.gl/Npo6C8 <Day1-3/4
https://goo.gl/xGmy7A <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖

12

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
5-7 เมษายน 61 พัทยา สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/xDTSAuVE3LQ <Day2-1/4
https://youtu.be/WDxU5-WN5Fo <Day2-2/4
https://youtu.be/26odN68pNpg <Day2-3/4
https://youtu.be/UdHDi23h_Ns <Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/zpMTDXE8zkA <Day1-1/4
https://youtu.be/-aaLmitrfOk <Day1-2/4
https://youtu.be/hnKcSQl4_fo <Day1-3/4
https://youtu.be/APPetAbBU2I <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖

13

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
5-7 เมษายน 61 พัทยา สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/zpMTDXE8zkA <Day1-1/4
https://youtu.be/-aaLmitrfOk <Day1-2/4
https://youtu.be/hnKcSQl4_fo <Day1-3/4
https://youtu.be/APPetAbBU2I <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖

15


บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ. โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.
ประกอบด้วย
-งานโครงสร้างวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานระบบสุขาภิบาล
-งานระบบไฟฟ้า
-งานครุภัณฑ์Download

หน้า: [1] 2 3 ... 5